Đăng ký Đăng nhập

Đổi thẻ cào

  • - Hệ thống gạch thẻ auto 3s chạy 24/7. Đổi thẻ GATE quý khách đổi tại đổi thẻ nhanh
  • - Quý khách gửi thẻ đúng cả Seri, Mã thẻ và không có khoảng trắng (space) để hệ thống ko báo lỗi.
  • - Qúy khách điền đúng mệnh giá, sai mệnh giá hệ thống trừ 60% giá trị thực của thẻ khi được quy đổi hoặc có thể sẽ bị mất thẻ.

Form nhập mã thẻ


Bảng phí tẩy thẻ

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Tích hợp (API) 40% 40% 40% 38% 38% 38% 38% 38% 38%
Đại lý 39% 39% 39% 37% 37% 37% 37% 37% 37%
Thành viên 40% 40% 40% 38% 38% 38% 38% 38% 38%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Tích hợp (API) 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42%
Đại lý 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Thành viên 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Tích hợp (API) 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42%
Đại lý 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37%
Thành viên 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Tích hợp (API) 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37%
Đại lý 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Thành viên 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37%
Nhóm thành viên Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ
Tích hợp (API) 35% 35% 35% 35% 35%
Đại lý 32% 32% 32% 32% 32%
Thành viên 35% 35% 35% 35% 35%