Đăng ký Đăng nhập

  • Nạp thẻ báo chờ,bảo trì, lỗi nhưng thẻ chưa sử dụng. Quý khách nạp lại bằng cách sửa số seri phía cuối cùng thành x hoặc y,z... (áp dụng cho thẻ Viettel, Vina, mobi) Các thẻ khác báo chờ thì thẻ sai hoặc đã được sử dụng 
  • Hệ thống gạch thẻ auto 3s chạy 24/7.
  • Hệ thống nghiêm cấm sử dụng thẻ cào trộm cắp, lừa đảo. Nếu phát hiện KHÓA VĨNH VIỄN không cần báo trước !
  • Nếu thẻ báo chờ quá lâu thì thẻ cào sai định dạng hoặc quý khách điền nhầm giữa seri và mã thẻ
  • Quý khách gửi thẻ đúng cả Seri, Mã thẻ và không có khoảng trắng (space) để hệ thống ko báo lỗi.
  • Quý khách điền đúng mệnh giá, Trường hợp chọn Sai mệnh giá sẽ chấp nhận theo mệnh giá nhỏ hơn và phạt 60%.
  • Thẻ gửi pending -> Ấn F5 để cập nhập kết quả hoặc click tại đây 

Bảng phí đổi thẻ cào

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Tích hợp (API) 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Đại lý 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Thành viên 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Tích hợp (API) 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Đại lý 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Tích hợp (API) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Đại lý 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
Thành viên 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Tích hợp (API) 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Đại lý 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Thành viên 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Tích hợp (API) 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Đại lý 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Thành viên 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ Thẻ 10,000,000đ
Tích hợp (API) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Đại lý 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
Thành viên 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
Tích hợp (API) 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Đại lý 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm thành viên Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ
Tích hợp (API) 18% 18% 18% 18% 18%
Đại lý 19% 19% 19% 19% 19%
Thành viên 20% 20% 20% 20% 20%